Merged revisions 377966 via svnmerge from
[asterisk/asterisk.git] / phoneprov / snom-mac.xml
2011-02-03 Andrew Lathamres_phoneprov add snom 300, 320, 360, 370, 820, 821...