Version 0.1.9 from FTP
authorMark Spencer <markster@digium.com>
Wed, 13 Jun 2001 20:36:52 +0000 (20:36 +0000)
committerMark Spencer <markster@digium.com>
Wed, 13 Jun 2001 20:36:52 +0000 (20:36 +0000)
git-svn-id: https://origsvn.digium.com/svn/asterisk/trunk@332 65c4cc65-6c06-0410-ace0-fbb531ad65f3

28 files changed:
file.c
include/asterisk/file.h
sounds/vm-Family.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-Friends.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-INBOX.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-Old.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-Work.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-and.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-changeto.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-delete.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-first.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-for.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-helpexit.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-incorrect.gsm
sounds/vm-last.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-next.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-onefor.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-opts.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-press.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-prev.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-repeat.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-saved.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-savedto.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-savefolder.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-savemessage.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-tocancel.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-toforward.gsm [new file with mode: 0755]
sounds/vm-undelete.gsm [new file with mode: 0755]

diff --git a/file.c b/file.c
index e38a4af..1753f45 100755 (executable)
--- a/file.c
+++ b/file.c
@@ -146,7 +146,7 @@ int ast_stopstream(struct ast_channel *tmp)
        if (!tmp->stream) 
                return 0;
        tmp->stream->fmt->close(tmp->stream);
-       if (ast_set_write_format(tmp, tmp->oldwriteformat))
+       if (tmp->oldwriteformat && ast_set_write_format(tmp, tmp->oldwriteformat))
                ast_log(LOG_WARNING, "Unable to restore format back to %d\n", tmp->oldwriteformat);
        return 0;
 }
@@ -192,6 +192,45 @@ int ast_writestream(struct ast_filestream *fs, struct ast_frame *f)
        }
 }
 
+static int copy(char *infile, char *outfile)
+{
+       int ifd;
+       int ofd;
+       int res;
+       int len;
+       char buf[4096];
+       if ((ifd = open(infile, O_RDONLY)) < 0) {
+               ast_log(LOG_WARNING, "Unable to open %s in read-only mode\n", infile);
+               return -1;
+       }
+       if ((ofd = open(outfile, O_WRONLY | O_TRUNC | O_CREAT, 0600)) < 0) {
+               ast_log(LOG_WARNING, "Unable to open %s in write-only mode\n", outfile);
+               close(ifd);
+               return -1;
+       }
+       do {
+               len = read(ifd, buf, sizeof(buf));
+               if (len < 0) {
+                       ast_log(LOG_WARNING, "Read failed on %s: %s\n", infile, strerror(errno));
+                       close(ifd);
+                       close(ofd);
+                       unlink(outfile);
+               }
+               if (len) {
+                       res = write(ofd, buf, len);
+                       if (res != len) {
+                               ast_log(LOG_WARNING, "Write failed on %s (%d of %d): %s\n", outfile, res, len, strerror(errno));
+                               close(ifd);
+                               close(ofd);
+                               unlink(outfile);
+                       }
+               }
+       } while(len);
+       close(ifd);
+       close(ofd);
+       return 0;
+}
+
 static char *build_filename(char *filename, char *ext)
 {
        char *fn;
@@ -210,6 +249,7 @@ static char *build_filename(char *filename, char *ext)
 #define ACTION_DELETE 2
 #define ACTION_RENAME 3
 #define ACTION_OPEN   4
+#define ACTION_COPY   5
 
 static int ast_filehelper(char *filename, char *filename2, char *fmt, int action)
 {
@@ -265,6 +305,16 @@ static int ast_filehelper(char *filename, char *filename2, char *fmt, int action
                                                        } else
                                                                ast_log(LOG_WARNING, "Out of memory\n");
                                                        break;
+                                               case ACTION_COPY:
+                                                       nfn = build_filename(filename2, ext);
+                                                       if (nfn) {
+                                                               res = copy(fn, nfn);
+                                                               if (res)
+                                                                       ast_log(LOG_WARNING, "copy(%s,%s) failed: %s\n", fn, nfn, strerror(errno));
+                                                               free(nfn);
+                                                       } else
+                                                               ast_log(LOG_WARNING, "Out of memory\n");
+                                                       break;
                                                case ACTION_OPEN:
                                                        if ((ret < 0) && ((chan->writeformat & f->format))) {
                                                                ret = open(fn, O_RDONLY);
@@ -343,6 +393,11 @@ int ast_filerename(char *filename, char *filename2, char *fmt)
        return ast_filehelper(filename, filename2, fmt, ACTION_RENAME);
 }
 
+int ast_filecopy(char *filename, char *filename2, char *fmt)
+{
+       return ast_filehelper(filename, filename2, fmt, ACTION_COPY);
+}
+
 int ast_streamfile(struct ast_channel *chan, char *filename, char *preflang)
 {
        /* This is a fairly complex routine.  Essentially we should do 
index 5e42435..95c77f6 100755 (executable)
@@ -59,6 +59,9 @@ int ast_filerename(char *oldname, char *newname, char *fmt);
 /* Delete a given file in a given format, or if fmt is NULL, then do so for all */
 int ast_filedelete(char *filename, char *fmt);
 
+/* Copy a given file in a given format, or if fmt is NULL, then do so for all */
+int ast_filecopy(char *oldname, char *newname, char *fmt);
+
 /* Wait for a stream to stop or for any one of a given digit to arrive,  Returns
    0 if the stream finishes, the character if it was interrupted, and -1 on error */
 char ast_waitstream(struct ast_channel *c, char *breakon);
diff --git a/sounds/vm-Family.gsm b/sounds/vm-Family.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..0e64ea6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+ج\99µÔPbDñ\10ÄâUaÌ\13ìȹ\84â\ 4§ºDòåAÇ\93HO\vÖ\9d£!\99àÂ:ØQ§bð¢x¦m¸¦Và»Õ¯\94ÙÆ¢W\1a\94Õà\9aa\1aäÁ0v)¿q\94\ 1J,Ê[sæ¡Ö\9c\8cG
+½A¸\13©È\91×\1c\8a¡a\82¢YboÅ\Ä\81¿\9b\9blÂ'  i¤Ø`\81éYµødØ \9bZ\12 ÁÛlí\9b\90Â\81Ø\92ndÂ\8f\ 4F,\8dÈÝ~â[gú\9d"Ø£¼5cn¢fâ\9f9k±F¶ä\8eV\19cËG$\92H<TI\rf\96Yí× \8b]\10\94Aé­b¹5¶B·¤> ×è\ 1úaåã&Þ\81¹\v\92_Kק¢è\91Æ¡÷l\91»]Å¢Ìã\87xv^Á\86°¶\9aT\8e¢w&I6Ö×¢«¤Úà\81\83KÅ[ìVÃDßm¨Ú`¡6\81\9e\17\90¼\81\92Ó\81J¡×_\8a ¡Æ¢;\15h6âÔÁF\94OÖÚ~ÁDÂ\8aÂ\8bîÁõ*NIJأ\9a\1dZ¤¡³u®<Ãè\81\96\9d`Ä{\9bA¹$\90\9dèâ\82ØÔÎYåÙè«i\1a\95¥8£m\ 6ÝX§¶Õb¹\1dn\84  \1d\9aE½|º\\80#dÖæ\89\9e®Ðf6ÚMͽVæ&c\8c\86Õa­[DV§,\7fë&ãnTO×$\82\94©®Sq\ 5\euªoÆRZ\9cs\88\15
+´ÎÊsHÆãFA]×å\81æÿu\86
+l¡p¢u©·'£\86esh²Ù\88¿½uG\84*\8d\ 6Û×ár®þéK7öÂ'\1csJ´Ô¥ÝéxªGc\8d4àçLM°±;$ØbrjýsÅCÞNÆÃáHº\9dHNWå+^\e\13ãèI s*\1fاyÞµã\87;^
+D{qÇ\87â\12hÍq¬FÛî8ããÊG\14r4{Ø'\89Önqj\17$\94Håqfä'p«\eá(\8b$\95\ e«á(\v\ e):ýÖ¢r\9d\9c
\8e¨\9cà§I$F.zâƳ[~X(\7ff÷éAžÕàs¨#ßgÜ\90²c\11ß\ 6×#²\88¬ÞÅdÑnM|ߣ!sMs±Õß|(#q$i{\10ç[ßÃñ\eªÌºãESÄq·.q\83×;W\1d"ÖÜl,jq¢C\8e·( qDS`\8aÙ®q\86\8aä\95¹$q\85çcOÈËÖZ\94¨²á¨É$\8aƧðÈw\e\88Ågã§Ö=©9Zq§:ë®\89#Õa´\94ëq&º³\11Émq&\83eJÈcãG¹¥\ eVÜãæ%Ï2(ºÖ \94\95;®çt\93\81¨çs¦M\r\8dU\86\1cÔS:0qe\98Ü
+8ïØ"d\1a<s\85ØÙÏ\8e¡å¦%.ÜDvsÇPÜ\95Fgåf\12ð©\8aìÙ"ZbýåJ»m\11È¥åÊ\98änUOtÉ\98ea¶åsJÙE1¹
+Ø[L:"äÉ5]·\84Ýp\86\8ak\8aG4âæ\82îpÕUå\bG#\88ákØ\98SýÚsc\92é®×Æs£ÇÅ/I#åDgqhñÄç#asZx\10ÖÙk¶\1a\80¤\p\rË\16çDØÓ=:#é"èì\92QMæÃ&Ä\1dufÖ\17\84q\9bê£È\e\8d@åub:«\8f1\8aæ¢Æ+ªÊ­è¢ÑTi7.ÕÚsí\1cæÃYl\89Å\83s!âçF¹*sAĹ©Yzê¢K,\15\88éÕÚ{¥aq"\17ä­åL梠   \9dJÙ#Ü\81Ø{'\\92PÂk«²VÅ×\1d\8b\1cêØâXÛµû\13\98¡U\rCSe\8a\81×,ÑF¹\83\ 1ÍL\9e74×á\82Øã¼Á¦c\966þ¬¡\v¬´ËuæÁ@Öztá§aÉêR\17\9e\8c*a\81bÕd\8dÊ \8f¢¼%ô»[tÂY\1cò®ùÖ¢µ\9aQ¹=Ùa¢¥P\9e¡#g\8f\10\8c\8e 9\13\89$Ûr@FÛm¶Û FÛm¶Û
\ No newline at end of file
diff --git a/sounds/vm-Friends.gsm b/sounds/vm-Friends.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..45ea8b7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,4 @@
+Ú)³å`PC[uoÜß[\86Ô\9d\8eH-^\84\ 6°µ·,¡eöbh\96ê×¢»\9d\87UCiØÛ\98\ 2\ 6ÌÑ\15\ 2§\b\9cjÂGl\8eMäÖ\9c\81ÜÙ¶áÙ3]´åæA\90êy¸qÑBøÓ\928¬éalÕ\86[/Õ[\8a\98Ùè¡ÀÚ7\17#»B5Riû£ZÂ="òI[Ø\81\1dq\95«\1aÖ\98qÔÑy\ 16âÂZ¥ÎÂt婽d«¢fÓ-p´â\81§©tYUÙ\1d´¡é\8b\ 3VúÎÛìZ¥kî\97k\9cQ#ºûÏ\fbaH9\18P\8eÅ×$¢á\11V#\9c«Ë\9b\93Þ\81¢£CVÎÞB$[È\12Uì"\94\9cHKPÕÙ\9a\14Ú\96Aº\Ð)+vÃ5\1aµ\87#èÁÖ«U±s\9aÁE\85AºmÕ\e\89ØÒÌ¡\92».d\92\94¡K<\89:\16\8c¡Àå\91\94á%\8cÂDNÖ\1cz\1cÙâÁÀö)ÉSZ\81\12d\94\8c\81ªkSfÂ\80\81'aZ
+ÑÖÜ\9aÜá\9eÁ\1c\92\8c¸\1a´¡ø\9ehXÑf\81wIu£h¾àµ\16HC¡Ø!\93¤â²Á\18ËU_MR¡3+Ù9\16ªÁ»êR§"`ák\135A]×¢\9ba!^ÁkضÞtR\81e}p\8b\9aÈ\81k{NHÕê\81Zm\8dÉ&×`£iªÎ¡Yö\17RTX¡É+\92vÎfá\12\8a\86,\90h¡:V\92\86\×᪡*À êØ\92\99!ª$\8dÄÙt¡@Ý\9e\ 4ËP¡º\9c±\ 5]ס\93(¡dàÓ\ea\8d\11m`¶áƺíæ¡5´a\9b\btÁé\9c­YÜ×ß\9c-[åÂ(ã\96EXæ \92¦\11¢ã\84ÂJ\92\92¶ßÚÁË\15õ.ýØâ³q\1ar\81Ô.ÕÄ\8dqBØ\12Ñ\16\9fÞ¢º \99Üÿ¢¡\8e\94Ï\18^Ù"³lÒ \82ÜÞ¢&vTãG\19Ú\15}u"n\98n\vg\9câGEm\ 6]Ø¥¤å\9að¢v
+6Ô\9em\84×%\9e\8f8`\82\18Ö²\b~µDT®°\ 4ÇÕ*©á¤ÑEN"Ñ·cZB¨e\8dïý´Ã4\14\84\16þ_É[\84RÆëÕlqª^u\84æÙ\9bt­sd\v!¦É¯\8bLPÌÍW\1cqiWf\838\9bÖpreßs©uDmÛr|©Çªs\82ãqè»°q\95bsè\19\1cu3âÖ¯r\1efsEñ+Aå}sÈ6'Bæ\95säÄ2ºö\1fqH¼áR\e/×i\92Vîs\89Q\1c¥¹\esÉk/¦%£sè<T.Ƚ®        \12±\89\10âצ\83\1a¶ç+[àÅç\es§BÔïdËq)(\9a\884ts¥\99ã\96­ ×ä\83\1e6ã-Fä\97\bÜs(ªØ\90Í<ãÈ\ f\12qEbqÈ«d\82\v\1d×ç¢\91üql4ã\96Ø\1cáHÒ\9dlFýßIf"äXèÝÉ8$\8eäq×'±\1a|qËG\16\98o
+z\9cr3\1aoÆ& =U"oG3\93¾ÐÕÖ¢¡b<ßf\8cÒ\16/zÝH\8e«:DâÛ\ 5د\83ÅEÚè0âsú(Ö k!;¢H6#e6îÚ¤æ1t×\12Û\ 3ר¶\16øÛdº\16\90Ö\9eD¬ªmB\9f\87O\96ím#»BkH\ÛDÇd\94TñÛ&tÜmÙiÖ\1eD­+l\83ô4q6éÚ¥Y°qU\1aÛ$Ib\92`êm"ÃÔ'\95_ÕÞT,óo¨ç2Ã[o¢[jíÅ\19ÝB\e\ 5\8b®¤®\9c\bÌîÕ^M¡¬Ü£n\\168eÜâU·íÆaÞ¢`Û\8d}ºî¢\ 2ð¬ªãÕ[cläßBvñuÈës\ 1\8a¶¦r[äÁË\ 49êµtâ·[qL\a×ebP¡æÃ÷$\8a¤\9cjÅÈ\94\92Nãz¢¶\9b®¹Oo#ª\96æ¸LÙ+\93µ¢q$V´Oå\ep\86(\90RP\94\95\ 5vúiÅU\9eÅ        \97·µZÙ®\93m¡l¦6ýi±¤¨ä\152ã_ZªÃ±¦\97«\9aìÄÊÁ\92-ÊÚq{m\18Ö\83\92\9c\1d4òlã­\91ºOYàãÖµ\86X"£DÚÃ\12fTÚë[\1d\99|²§#¦\ 2l£y¢m¦Ë\9e¢éª\88W\8bê#;(\89µ\11Ù_zÜ¢Ò\81\9a\85V&¹¬áà¤qÈiâ¡\13à2*\18\8e¡ÉJè\97\11×\1f¢\98ÚvÂøÛ19\12\98ÁÌ\98Õ¸ÒzÁË\11bZ\93Ò\81R²AyËס\8a¡#d¡\87\9b\93;\1aÔà\9eÏ\196YêÁ¸Ô\81\95lá"\9c¤]\86Öà£e\za:ÑîY$T@[.ÒÙ$| K%\92K$Ì K%\92Id
\ No newline at end of file
diff --git a/sounds/vm-INBOX.gsm b/sounds/vm-INBOX.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..d1984cd
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-INBOX.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-Old.gsm b/sounds/vm-Old.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..dd6704d
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-Old.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-Work.gsm b/sounds/vm-Work.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..38c2f75
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-Work.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-and.gsm b/sounds/vm-and.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..1e248eb
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
\90rà£PIkþºX¥b\b
+Õ-H\92X\87"C\r6ÝðDÍ&îûgÐ\9a¢¡ãh£9åÎËcîCJâ®\88ÒèB$Ã00Ò\86Ã\ 6Ún'+ÑZ\9b!b¾á¯\1dº]§[bï,Ò»b\85aåÓ\8d\92\99¡\ 3¦\99T3\vÑ\96\99\9d\9aTÁà`¬ÈÕ\94Â<ï¯×gR¢\e1ÚK{\9e\81ñå##EÕ\99\91\b\9bÓ#¸"N6\8b\90Ã\12\92\ 5²{ÇÇ»#s\85+`¤FÒuºû×Ù\89\9c[®E]\14Ö/[àDû\16Ðy\16£G\14âB\10àu)W\ 3Í\99\97i\14Q}*dÊ\8a»9l­:£Ó©îØÌ¿sÝ©K\92¬\16£F`aÕ\16YX\9a¾\8c\16\131)\14ÞÅÉßÓÇéðg;_\97Zæð#¦\8f@¾UÒW\82X¬âBçäá0\82ÈÄ\ 2Ù\8de\1dÚ¢<Ü\87\9câuívæÅÕX\8a\14[ÌÁóÓ´Üᤢ5
+29Ôwbx+aU\e«\ 2QkÒé,Ó\18q\94\99\82â[ä»+\9eé\ 2\95\18âj¢\14á\828ë¼¢DÅ\14\99$ÔX\92\18ÑØÂ\r\93\1e%xt­\e\92Îê\96ÁÝ¥]Ó:Ú£U\\15\94¡ÔUj\Ñ\84áªÁÜ\vc~¢/]²Éoà\82«kõi\jÁ\99\14Ë\8b\e\8aÜQ\84ÂeDÉU+\8dA®ÙèÍ\14lâU\15-ìÆ\97aØòY\98àÔ×\8a\14\19l¢f¨®³\92®¢¾\93\10jÂ4{F7\f¢6åÆG|×\1c\82\14QÔ¡ºøzöoZÂ\12\89©\8abZ¢RO\8a¨æ¸â³4W5}Ö\19\82\90\91^ã4Ý°¼#\8aÃ{\e®HÜ~\82f\9fnG\15Ò\81µ\X\84ÖØÞ£aZÕa¦ªÊ§\17Ý\ 1ÉÖgÊ´fÂ4Ó\ 2&\vâ&ZñF­×\\9a\98\91Ï\ 1ä&Oöðè\82[\f½w&]"»;\92·=Àã>ÔÍÞÕØ \8aXÑf¢èÔNÑ\e\88ÁØLÖÐz\82¢2Óh\r3T£?\19\95¨ÛÖÛ\92\10Ñ\86â8+±\92\99º\81Ø\81¸Z\90¨¡InQrÄÂÁô¹/=QØ\1f«Y\11êãw\ 4®\89db¡\9cÌ\ eì\9eÀ\82*ó37¿\9eâ[·\9aK"Ø\1f\9a\94\89\88\82\8eA\14\8bB)(:Ø\1dR¢wc¾á4¾Â¥`¥E"סº\9c\92ÄÂU\8cy¹Ce"dµn×/b¢µeJ0³TÁ\8a\92¡\1aß×_¢\98
+jÂ¥$THêÞá\99\19©?
\ 25:AÎTR\821kN¬Úm³\1cì Ä6ëv>ãëBØ
+/wÖb\84\82£zSoyªÂÛ\83i\14ØçZ¦s[ïÇ$AÖîu°T¡t\99wP±Nèj$Z~ñMæ`ªà×eC§:Ò\91\15\1cWj\83k\ eÒ¥\89»óê²!"U¤ågQ] ²9\eÔݤ?*ÕS9\1dÚ\ 6ÜgpV\93\91» \80Ð&®\88©gi/iD­Ê\92Õ\1e\8bþòi\8c-RÈn\93g\10\91ëDÑ\ e\94¢i:·g\8fª2r5\eÖ\1es»3Ï\8d\rC`g­µ\1aÓA#iðÆ\9b­ÊÁ~¯Ê.¨\ 5\9es:ógQù\84\8dÉ\13Ï\8e'dÑu[ip&äwògi®     [676×Þr²óÏ\93\bÛ\91¶ãg°Æô\175,i1(ãÞ    !ÏqÈ\93\89\È× zòtæ³vli&ågQúSjÆ\8cÏQ§oc4´gñÈ\9c\1eÖã{.¼k1\89Úq§7i\12Ø\1a±¶âÓQÉý-ËSk¯K#¶D`Öc{j»kmj\93\85Å¿k\8e\1fz.ȩױÄË^6äm\10¨\94Sh,Ö$\83&»m\8e\b\®HÚÙÍ®r&ØãmRG,\82E$ÛP6Ú®jÄÕ#\9b29°P¥jL¦çÝPÆ{\91µ#Û\fÖ쵩åoo8Ümß Ô¤\9aòyä\91|Õ­ÆÜoiþ\99µ2èÜî\97\eÞ åq+VÓm7?Óät©úo\89[Ê*Ê\95nÈE4Â¥GÞèÂ\1cN[ñìj\16\95\8c\86×Ò£\9cµzn©ß\9bF)[ÜÈ%Ôò\95]âÉ;\13\93-äÜ\86\17n\12$­Ò&¼µòlÇ¿ãQQ"Ø\86µ¤7¶äÚ¦BèrU5m$\vO\ 68$Ò"ã}2k&G£J\9eÅmC§%\93 ðm\ 5öÚnG\1dØ\83¡\eÉ ÜÒ`´ù3Úïs\19¶ÛìÅ\875\96Ì\8c\8b\14Ey$àÅk0\96(_ÓÜ\8b­cÜ\84Nå÷\98\8dn¤Z\rëË4pÂ\84g`ΫÛIÇ\1cu6»Ö`{"4{ì:Ücò\9dd\8c%!dë\1fr«:\84\11\90ìlËÏ.äT\9aÔÝ\93©òÜ\8b´ãv[BèÇ\1cP\96[¾Ð©Þ\1d\898ëÏ+¸åèÚÔÔ\9e\93æbig9\1d\92N%iDC\84\8eǧkCS eµhÔ¤ßuhàÄÕ_\81ͳÓD¦Ü­\19\ 6ìä\82ê~-\9dÁ#\90»\81B\19ÞãnJ,Æ\97Õã\89UãĦ¸â\9e8ÒjÃÂ\1eW\99´ÂÄÖÌb5\pÃß%¥äÞÖ\9c©\98\92Ú©,~ÉCì\83Ö\9b\9aX\9fÞÂ\19\1cÐάҡ±ÜY¹c×]\92\18Zp\82\16ѤԢ\18\91\9a acA¶\f¡º\95eBG+­b\88×\1d\9aØZÊâÖÙe\89:`\82\85\19vÊS\92Â<ÕíëT}"Ô­\97¶êÕÛ\91ÔY\96Á×7YuüÈÂ\91ä\93E$jÂKÊѧ\eØÁ\99$\12je× ºX\9a\98ÂÇS\92V=î¢àâÖ\9b!~\81¸-@èÁobHb\12\14ÙØa²\94IÁA\93\15Y\91óÊ¢\1a\8bm5;×BUO\7f*µ¶ \bävI$
\ No newline at end of file
diff --git a/sounds/vm-changeto.gsm b/sounds/vm-changeto.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..4996363
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,8 @@
+Ùè³6¡PiI\1c\8b¨¯T§#¯n7k¼\87\8e¤\95b\85Ú\11(G\14Ø`\8aå\12rA¢\9aØó[ìÂ\bò¤"Ó´¡Ã¬Y\95ìn¡ô\83\8bIiÙ_\83ajÔÁÛIÖ\84\82bÂÇ\14©(×rÁ}YéÀbr\81Qó®\84\85Ù\9f´!ÚÞâµ"j\87\81Ûb²LØxÂ!/Kª u\ 4´är![Ùd\9aeÑV\83\9dÞ5ºêªãª¢\11\96äçcëS:}\1dÅä·!\r­JÙã»5S[ÉÈÊË\98íT®T}wDävh¿[v(\88Î&dÃ))ô×\1d\9b¡ZÌ&ý%\97Û\ef#Å_2"äæC\99ã±\99bÚAÛ+\95Ã÷Ù \9ba\1aÈ¢¸¤o\98Ûp\82\8eÕ\82¼¢Jë\15KñzâYc(Ê\83×\9d\82 Ún¡õK¨D\92¼áµ@\92x\8aæ¢É\f¥¨ÃbÁï1qÄÞ×\9e\8b\1d\9a°¢z\9d\94Ú£H\19\89»\vR¡«\ 3}Õ3Æ¢GSkä\9eÜ(ª]\92Èã£d×·L\8c¦égÑ8ÌËÈUe\91\8dûe(ÇX\92+¦Û©¼)\9c¡«È¥R5oWñ´\9c\8e];\87ÓIl\8c-\1a\ò¨GzIÆÛj»\99\9cm4Ç3zÑg¥s\1cB D%\86µ×t\9e·%W4¨\99pØàÛjÃaÔ¨\92#\9e
+\1c\9bÚî2´"8\19\86N?\9ci¸Ü¢ÍÓ-\9e4\99ØbIÝì¼®"\9c¶ëØP®¸ãn[\83[OvMrÕxÅO\ 6Ù\179­ÙjZ\19í[Q`êp¸Ý]\91kĨä\9c[ÍGÙo3j[\8d8fÃeeØiJ\9e{[N\17\15Ü8\96[\r\9cSkç$µMÓ\98un][\8d3ÓÍ·"×_Zo#±-
+«x\96\95Y\b仡湳ibí\98Vn[©¸¡\85µ\85×\18\1aYJ)?f¼\³ úå\8ck9³KµÜ\91\8d\ f³+\9a\86VTèÖ\15\8crÓ°«ôªn[ÓY(\91K\86I8°\8bZ\141\17nW  U\12j*ßÒá\85q\e¬ÉuBi§&\9cÊtê\8dR\9b©EèCí¨¦Ue^m\12&\9cÒa~1\12§$Éä¥á\92§(Y ±Ö«U\ 3\8c½\14Êl¦\859\9fÂCTÙ\95\9b«j;/ö\12ÒVé\17}=FÎTÄ\94_Ì]飭XËJEÖÛg\93Ý\19_îdhÒCºa1Ü¢'\ 1«q\12*` ¥-\96Ô+T\12Å'Úç\94¥\93\8b4-,m©ã\88Ò7z\15\14¢ºÐ\8fÕS¢Ô´\90á5Mª\ 2Ùiµ)\93Ú°ºíÃá\14¨°J\94¾0©\9eÏ\9bÓþ:pZí£\eÖÜàÚ-\93 ÚÊÌù\19Îs{¬­\18~jf\9b¬g>3ñÝeî\aE\13\rÙVÚêrå\eäcòá0µ.º\86
+Um§PæÄ÷ß­¤¬ÑÉÆÞ¨\19)Ûg\9c\19cQI\8c SÍ©\8f\r\97WZ\939`¯©Ý\8c \rc\10)[]ËdÙZj]Ýd\8cw\fZÆ¢\80\aAYëUÞ¸LÆÜnKo¹\8f¤Z\8d¹\7fÕerÙ§X\90\ 4å\859$X¬rón\87\¶¬YÄu·\f½lEl\18×VÔ\9d¤\1e\16bª%b»\9a\9c¨É\11ÍÉÍÒg¬«!t÷b\87Ü(yb\Ó#\94©\1eÈè¯\9cMG\1aÈäÚϵ\98\9dÎ\87´ÊìûRbå\97\93\89tíÓ&Ã\äg#&¸ÕDÝÆ¥GmL\9bÝË%5\ fV&\9de\ 5V\90±KáÔa\9caWcFCã Fåc\a|juÄ2ai-\946:haæå^b\1e(Ö`sbVaÉC\96\1fR$_éÄð\8di\ 6_iÕE-¹\7f»É\eV\14zv× jâÝ]-N±\91ÄÓ]n;¨nFÒ]Ê©c®S8]\8c\95Ì\9c×#Z&4]©Üª\89(g]LV\ª·xpì\a2Dºõ¹IuYU§)Û'ZÍ¢º\8al;\8aBÜĨË\1d\b¶I9\92\12Ý;\¨ ¤Í©dÛgz\99c\\87ªÌS¸Ó¸\86ز`\ eìaF_'\82¥O³k¾\98¶f¤Ül\93aYyO×[YÖ\98o­8\9fNÚç]\ eZgi\9dâ\86\92B\9d\92GoÚæ»Ydß\92d\12\88»\8cµ\12K\93òÈä\8eÏó&j\16¥\9a¯K\10©Æ\1dÚk£\9cÛðÌ9JMf\1a¨¬5)\13@±Ø\vSæiö\93\82I\88$¯@ÖÙê\94e\eÈ)\ÔJ÷UZÅ:-åÇÄ\8e\86jS &ÞrÅ0§ëA>Úh£ Òº\84\93aúÇ,ªå)¤\12Å2䧷\1c\8eocf\86]$ê[\15Úª¢lÒr\84\ 4Ü.\8aÊlÃ\85y\90EbUÆ!¬qFR\94\879\19)\88¤ÕØ\8b\1d£®¤;\ 4\ 43\1dèÂèEuK\1cÆ¢Y\12z\19ÿêȸÜnK\7fÓhÝ\15§Qn\87ÒN9«XÌI"m¥·\9eÊ\9afm$&Y\88w\\8e7\14ÓfÖ\1dW³h^äQ,Z[è'\bîÖâ³Æv\85BÉ![£\90áà·\ 5Ó¤æ\11W³F\1c\94:pÛ±(äx©Í\14YÄç
+â¬+±f; \90ÇïÓ£Þ\1cÖW(\88\95F§&Wç%ÛìØÚWÃ\7fBI.|W¥>Ú\93;\15Ó¤å\98ÞW¤\89#ʺϭ\84\91U\18­E©?\15+
+«¦Á\e\8eã-Ô ÝX\9eWæ©$]\99\1d­¦2²±òt­\84&ÆK\e\aXc.KÓÕ\eÍ`GYc\9eDN«§¶Æçh\96W\13ÀB5ó\ 1\1a&¬"½/ÅB\99ÔãÌ\90\12È\83é\1c\16:Û^ãY\142\1dýРݬTlnÃ{%t\83\1eÕ\e£!\1a\9cÉ·CÚðã5´\95@®ðÂêå\89ËD\8e¢©\13uß:×\9b\y\9eŧÄx\83$\1aq*·?U<ò©î8ÌQÿ\14\83K>Ø\8e¶â×\1et--\81-Õ'â\e(Æìªi¡\18þa\8f|\9a\915î\Ñ4\9b\8e^Ò×!k1ôqlöA×6à\8f\f+\1aß\8crÌÎ\14Õ\91È#\93\rE,©\1c×#jç3`ªyaF!P\97ì\19=Qh\92P\8bÖÍu\ 4\94\9d
+{ã\10å$×&r\1flì+ØÓp7\e\9fKÉFv8äh©[\v-$Ä£É3®\fZ\93Ö§iãdhç÷A@%\ e§EgÚmy\19îHÉ$\91\86Û§'\19fâXÄÖdqçjà(¹#\920â«'§-ÐISÒc?\1d\8e\80Á­\a\19$\96¼\1d×*Y\1eâPÄÀæH\99\10¢ÆÈÝz½BÀ\ 3èË\96ÄF®¤(£Òé/Ö\\81\95áÚ#\ 4iTÄÒ\80ÃFÅVǵ¨#6Ú\ 5£«\9a¢Èû\12GbØ"\89\8e\ 3UPS5<¿#+;®\1e\95²\82Ù
+r\96*n¢¯\ f\95Øc\91Ú\19ZÃW¬n¡\ 3V¡%2\1a\8dS\92Âä×\92¶ëdâ\18Ù­\9d Øà\92]Ù¦¡¦l\8bÞ\8dX\82\1a\§?\ 3\97bÅ»mç%l¡æ\86\ 4FsØâ¢â\1aÎÁ³Yó·$ âG\1aeêDæá²0Ð\9e\89\82¡5      mÑ×ØÝ\8aèÙ\94ádã\9d³\ eÔ\82'\eq7CÃ!ÕI\82Ñ\7fr¢©*{ÇdÙ"£e\1aÈÂT¯Q»\19Ô\82\9e'ãìÁ\9a+\99;\12¬âHÞ\9dÃ+Ø_\8aåY¸¢¦\81\8eÂjTáÄ4²ËäÎÁ£âÞ­\1f`\81xôÆ\89\v
\ No newline at end of file
diff --git a/sounds/vm-delete.gsm b/sounds/vm-delete.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..ba15d85
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-delete.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-first.gsm b/sounds/vm-first.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..795ed9a
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-first.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-for.gsm b/sounds/vm-for.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..0f58813
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-for.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-helpexit.gsm b/sounds/vm-helpexit.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..ecce174
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-helpexit.gsm differ
index 486a9b8..8b78bec 100755 (executable)
Binary files a/sounds/vm-incorrect.gsm and b/sounds/vm-incorrect.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-last.gsm b/sounds/vm-last.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..5fe7b7f
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-last.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-next.gsm b/sounds/vm-next.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7786bf6
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-next.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-onefor.gsm b/sounds/vm-onefor.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..71b9c65
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-onefor.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-opts.gsm b/sounds/vm-opts.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..3e9006d
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-opts.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-press.gsm b/sounds/vm-press.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..3550790
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-press.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-prev.gsm b/sounds/vm-prev.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..de964a7
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+Ùi»ªbP&GD­\8b,uê¦\84v§2P)so\91·«\9a(DÚÙ\84Úס\8aä\99Ð\ 5*ÂRJÜàaë4¦e`Ú\ 2Å\Ä\82ôä!Ð\9aåû\94ÖÞ\9b Ø¨Âzñ\96g\Æ¡\14£JÊ%ÚÁÉ\11\9e©2Ú\81«ä*Äß×\»\1cÚð¡§\a¸Õë!b2\8a5_¸ÁÔå\8cX\9c¤Á¨Ò\91$\1aÙä³eÙw\ 1\f[HÇ-é#;í\93[³ã¦6Ê\92\ 4êw¨\18\1ex»bØf\83©kP\88Ç\µù\1a̤\19>b²\eðB¹¹Íjâ¤B\16     µ8ÊÖÝ\83Y\1aî"½·sw}\8eÁË¡z¦¨Ø¢E       ®<\85ä¢d]±»Ô×\9d\9a¡\90`â3òmR\12|â°\92ª\bUíBËb\8e6þ§B9¢¯\98Ú×Û\8aáa¾¢6¢l§ÛU\ 2-5k\9d9»"\14ýé£\92da²Û\bí\1d×Û\92ÜÐÎ\823¦2/\1cdáJ)aZÁÀÁ²_J×\1ej\82\9dì\94×^\82\ÙÜ¡¼\84±\96é¦À\88<i¹öÖÂG$uN\9c½\ 1\17\9bÂÐ\8b× ª\9cÚ\9cá©VÌKä¶ÁÝe\9bCÒð¡ÈÒ²\90ãÜâA$\92¦õ×\1d¢íbÐ\81:T\8eM\10¡¶ÃlÉbä\81ê¤ÑWäÔáê\eRGS×ß\9b\98Ø¢Á\1atu\9aµîÁZåÆUÛî\81S\17l¨Ûºá2Ú\9a5â×f¹ÔØðÁY\9d\96Ô\92ÚÁ\9d\ 3u\ 6^\81"3\19çɽp\ 2+ìi9Y×)Û\9cзbH«\81¦%Ð\83¤Þ\8c={VÅÈìª:ÄX¥¨©u!%ÖëëmPÆÄ6cñù$\84¤\9f-®ØÓ¼£ÖÞfG\98ÖãÅ\93\19׫ê(É \84\95ÒòX¢îbgQºÈ\83¢ôu\89«¶¥Kܳ0\9aÖ«¡%^aǦêÞYÈ]\b&Úni7U\8c\bãJ4Ûa\8b7D²7\eÖl¡]îÅ\8dµ+¡Ù$e\8d\98ã\8eÁ\9bel6¤jÉÇ\86)\8d\91¢(¶Õæ©foɨMÙ\9a:Pg(æÿb¨ÜÏH(fWäÍÑGV³RG·Õ ±ê7Ñ(P\9d\8aÁ\14Ó(7s8á,×Ia\e\92Ç\8cjÈJà\89ɤÖã«\11+ÛGúBÕ¦mâÈ9b}²eÊÈØ
+jÌ»¯IöÒq\17\1fÙhÄm[QÊ\9b%ÉÇ{ \8cVB¾Dêx«\88äY#[´É\9a_PNôÙ'Ì)Ûæ­Ç,\81»Zv¬'m"Jd\8eɨÆZè \89muändåÚo\9cå\9c\84ì\1dÜvÕ\11\96\8c;l^\1cwÏnÙE\969Q¸Ì\96\eiÄúÛ(¬1K\8e®9â-Ã&²\8b5\rö©\9e\88%÷v ÁÚÂ"¹ս  Ùå¼]cØ%\­\89FüÔCF­÷:\94zâÝ\9cðÓȾÅ7\\ eæÞا³è\9aR¢©ì;ËR¶á\89`\8d;¬ÁìÛ\81\²âÂèèÚ¯t×¥¬\1c£z¨\9bð$î\90á\88a)\82¬ì¡Õ$Ð\92§ÞâTäÓ±5إˬÝ^Á²ì.ÐLkc&£-ΡcA¤5}!Y®¢£cw¨íØ)Ãa*Îâ¡f\83¶»TÂQN=k  ]CJo\88½\16\8b¥:ÜY\17íÕ`¢å¡^\ 1\89\15¥ÃÚrÃÊ\8e\e²â§Õuf\92¦È¸ä\96X\ 4Ò«ì\11£RG4ë»à\1c¡DHDnzlYD¹ yçÒØçÈ\9c3K=ÒlûÑd³\84 :\8aJÛW\ 3ôe\82¸ë­$>[éI\1cW\ 2/\80]ÆVÒmóÙ$«C=`O)\ 5«ÁË¥8c£U\82\1aä\98òÕU¡Ì\94\82È5Ò¯êÍ-Sc«Tá-b§C        \97<§jUd\99\Ð[#U&C$\92\89[Ó0êÉe§ÃBäÏ\88fUÃСÊ5\15UÅVìQÅÓW\ 3ÚC²¼ÂÓ)ë¡\W\82¼\9a¥»xW£p9V§iW¥ft;\fÔYè&í\16\9b\ 5Ó+¤5\1eYeÇ\ 2Édp['_h}¸Þ·)%í\82ÖÝ_è¸óPäèÔk{´Þa\89¬%T:á~§ÜËÔç7à      ñ%±¾\94g)Åà\87:VÔ©\8a:\9cÏj\8a£ñ6òÒì5\9aqÛ(k)Hñª¼1o(eÊ\87\8clÕ/yé×xËÀã\96Á%sf\96ãbf­sÄà\9añJªs\ 4õkö\94ìÕ0yéÖ´¨\16Ü\12EÿçÆäåå+!uâ\99¢àmèuE©dR­°Ômbµ&êÆ\aå.'\9bꤹ|\116¬ð\82ÂN\89zèðB5\f¡\89\12Õa²élÞ\84)§µ2ÙÚãÌX\91¹v\98âÌ
+s3]ì¢Á\ e\99Òî×£º\9c\84\16\8cuµ/ÁÃÆ4Í\94nr£\ 6äŨû¶¢6Ö\85Ë9Øæ³ [ÉDëÛs\c\9f#$6ÊL" änáM5cä\82vÃÝWúÙäË`\9bÈ£½ÚÙµ\9drãv\83Ñë'\98¤\1aa\92D\ 4j\81¾]\ 4.\16Ù&Üa\11¨ÃÉ'1/,çb\9d£n\ 1cpÃ\89n!Öí\84£À+\93&CØgºYYÈÂ¥ºJFÕð£HÔÍÎâPÁö\95\14\8aÅÅ,\91¹\ 1Õg\89âîY¬&ä\92[\83^Å¥Z\10É\7fe&Ñ\16\92J\1aoH76\18K\1cÕ"\9a^öÝgD\93rh)f¥TÔ\900Ýo&G"mZ辧\ 5.·8¡Ôß\83¥­r$:\9b\ e&í°\ 3üË1¥\14êCʥݱ[èÁ\95tÖQ6Õ\1e\83aëð¡Ã^`\99y{A³<QÏ\11h¡¢þQ»Tâ¢O\em5TÖ!\92\1a­¾âG\16~v\«"\ 2\8b®Ç5k\ 5Ï\9b\9au\89\92Q\1dÕâ\92\17'jå8a±+þsŤº\89×Bsh=.\82)\eçFº\91\8eW/Õ©iâ\1ew%áetAëzãZþ\80\9exz¢«\17-GuÚ¥U\14¢;\1aÔ\9f\93n,â"¸­\9b\8eB'\eQÒ×ð\ 1xõË,\83ì\81ºE\8eVìÕà«a¤¹Bl\84\etÁg\ 4\9b¼\91®ÁµPò'\1er¡,Ò1"&×_ªác\8eÁfÞ.èêjÁ´MÐJÒp¡4¥Ô²\10 ¡'$f\86©Ø&ÛY\92\86¡77\92AjÃáïKII\91r\82\ 1,#MImC³×rÆ£ÖíãÜÙVÂÈÞJ~©a"\11n\99C\ 5¥dG\1d­Ùëy"\97\99ËÆÜ×0ú\1dQ\8c¤J£\96\97»ß#!¢\8e©\1d\8c£y\fmx\9cÈ¢#\90Rìw×2i\9d\1e\80äFÙI·}Qæ]xb4RWèÉ­\rÝY_\b)eS\86%Öë\80Úf½è°m\89å\87_KHÜqÉ(f\88ñ³hËf_Æ\16,qF\9d×#y\16ö_%/Û3#\1f½hF½\1aä\9c]E(îs\82º¹F4kµÎB×`qW\7f[(ÊÛYGè`Ç\8eÂRÕ¾[F\1dKbW5²©JÚ°(åÕÞr'í°Å¾ù-¤«\Äë\9d\11\96ä°ãËoc\b\9cZ¢Ç_½Ö*Õâa«%¶£ÃlVô\9c]caZÔ쪶Á\8c16Cg_CGO-È¢Ö#i¢Ü¼¢û+\8a\97K¾£Jït\97\92a!Øk\97\93\91bÂA\13¹¿¡×!hâìÉb\1eh«e§ÇÁÐ\eGºÚe#ã\Ä+\8c_E'!¶ÄÄÙÝYÒ~dçK\14=·ñV\88Ðß\82Rdm'*økUZÚæ\89*\9f\88\9aÚài\8d¿ª\87v M®gá*td\8d¹!w'.\17üÒôvÆ¥Ì\85ö·Ú\9ey\92\7fïi#\e\8aV¸}I<,þ7ZvH«$\8d5\1f~Èî#*\97\9cq\9a¿\83f@Ü\96èÅÂÈ\97\f\86\83§ºãQ-\85\84ç7X\ eevØàqÙÿ\85i\bÜq7\1c\87g\19\93Ïð\93R§ø\94u¢&\89\89\82Y\14×h\89V¿\87&\1a\9chÑ·\8b X ¦XÛ\8d\aX$2çZØÅ\8c£©\87\ eפyÙµ\92\84\8fÚ*ÚDÄÜ\8d\89k\9a£¹\1aî¬\88º£«%yb.Ù(¬%\12yEn³\86\89,S%ä\8cñhè\97HP¦\12i£^\89G\ 4\96j\9aØë£d\93\9c\88Ônj.Y~\88\19+\92\84­Þ¨ic1;\ 3èÈÜòAlKØ­«¨¡n§lFºxèªç\v=\8aXÅÊÈÖ¼i?\e\89+\ eD]Ú1Ã)Ú\92Æëç\83½+äéfX\8dÍ\9eÎ\887#@»$\84æ4«õHíÚe»\1d*°¤;=\9dÉ¢ÌúÛ\11·\15è\83\17rzÁ]æã    ¥Q8uÙ'zÑ`è\82+l\96\19ŲâÑ\14n\19 s"ʹÝG6~äºÂ1Ë~Õ jâcQgkÊ\ e¶ÒzÄÃ\14Qúâ £8\1dÓ\8e\86U§®
+âÖ"\82Þ\e\8fd=\1aiͯëEÂEq¹\1d\85D&äÓ<@©   W\vQ\1eÖjªRfwª·v  X£\8açÒØ\91\8aÊA#R8ä\8bȪãqÊ2ÖhªYïÔ©v]IÆÕ\8bJI[°H\9cتÖãpد\8beýFU5\eÖ©ª\9a-\8c¨9\ 5iËv®Í\86âmÈä\8f$\8f\1dëw\89°&FK²Z\19Ö'\92Z<\95C\89F\97\9b\10ÜÄ)!\91æ\16\97D©¤e\96\86Ìã\17ãj\12öÙ'£Ø\9b\98âìg\ 4¯*Ö¤¶]\99§ó~\83u;o²\1caF\84íTØ\9cت³iY\91F\8d¦R¶ãtÅýZ
+\95LÔåÞ\82S(±¯DÍ\16\9chË×åÃmëÚ¨æå\eDã°æ¦`\85P\80Sf-^³~hÖÆ'óß3ÔØæ«®[à¨+âYÅZê\88¦Ûë*\95ÞènãfXå\90\ 4  iI½\15Ú'´)\9bê¤`\9a\95µze$ºÈ»8drÆÖ\93ÌF\93å%t\93MG\93×\1erÝ´b¤¾ÝuÉ$êB+^\1e*kÊ£·\11ÒÛ\98ñC\85¢\ 6e^Öc\89\1e\7fk&íDY\9b,{e#\r²rær¥6\9b¢&fw&ËB\8a5\1dÖß ß7wå©\99òË\1d°æ¢ÛiÅ>w#~*f[\eëC¸£¯¸Z×Ý©\16wæä\e).1¦ë£)hЧ\16wcÙ^Ó\17DÖç;\1a\8d7{×]\91Yó|#<\15*\1cÓìâW\1d¼«DÔâ«\e\ eKõsB2ãaãñØV\92i#ä\82Ûkè¶ãí#¸ê\95Ö\90꡼øK\8a÷Ø¡\88\8d2TÜÕY\8b%¢¬ÃÙä\89¨Ü⡵«uØÂ\94`\91YÔÙøâÁÄ\9eBG&Ø\9a\9bYÙpâV½IFÚhÂ'$nW\ 4Ð\81¨¡\99hüdÁêliÃØÞ)\92m!wA\85¦\10b%\81¤©ª\86JþoE\9b\5[ ag7\15Ì9\ 5Ýh\94!Zé\89¨\9dtFãtÈ%#ݶõ\8c¦\15æå\94cìÇPîMÔ¤Ý,\83á#\8e¤JQ\98
\8e\85+áÑÅ\1c\7f\8b\12Ҫʢ\10ÁNI#Ü'\8c]ÚÀÃ}\15ÏË\16bãXÞL\94ç\8aÂÔ\94\10I°pÂ\ 3C\86J.Ø[\9b&\1aÖCv½­ëd°B:\1cpÅZÄa7\19Mi\18Â\81Öíq³¯×ÝÂäáRÁW£0aUp¡4j$¦%~¡v]²)õ¬¡EZô&­Ù\9f«]¢Ø\81aZ\91«Q\8fBlTíÇ\9dæ¡«£\87\98¢¹""$äס\9biajA8Yh¦\96ª¡*®TúâT¡hæÎ$õ¨\81ç"ý\98ã× »ekÈÀ\9e\81\9dä\9d\92¡È[n9oÂáS\10oO\ e\88\80çLKvä×b³!\1a\98\81ÚÓí·\1cfá²\83iÂÛ¼ÁH\90\8d\99hZ¡<Õs&çס£%#\90à¨âe´ßä\81°\9b\956mVÁ:«\99fêYA×$²&üØ\1f£-"V¡\fì&é\91v\81;Ó®J¦è¡øÙÑÙ\9cèÁ6¤u§&×á«¥\9a\9a¡ Ó\93&ªÎ¡¸Ó\8eÈ窡G\ 4Ù\17©T¡ECZ2ÜØ`¢åZª\81W\9au)S°\81-¬NìMPÁJõdù\fX¡'\14\15×\1eºí£f¡Ht\92ÉPY Æÿ1ÛQsa0])gY`ÁC\8boØaØ ³­aª¡ÎÝZ¸Û\8e¡tä\11Ç\9bÈáÚÂ\85©læÁ¬Ú\8d¥¼×Ý\9b¥"\8eÁ±+{lÝÕ!ÃeÒK\1cª¡¸dÌU\1cÌ@4Ü\8eY#
\ No newline at end of file
diff --git a/sounds/vm-repeat.gsm b/sounds/vm-repeat.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..b1b62aa
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-repeat.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-saved.gsm b/sounds/vm-saved.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..04f3656
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,7 @@
\1d\9aÜ\99P\ 2\80Ý)¶¤~£Xå\8eU{\97CH\97ÐèÌ\80\82R#`4\8aÖÜr\18Ë\94\81\87T
+Õ#ì!ʶMu-îâI\eÞWªÚ¢÷d\92ßKÔ\16\91Ðâ~Âj+B¢©TÃ&,iÖUØÂ8\83\95Å3¾¡Íó¶­mÓÖ\81TÙybc\9aNÆ1·B©Q´&²Pâ\17\ 2\r\96\92Â\82\16ì:SoÔ×y\98\8aZÃk6íëg³"¸¼l\86Ùj¥2\9bS\ 5%¼¢´ÝNömÕ\19\1a\96\83WìvÉcÀA=°ø\17EØâ \ඡ\8aÂH\97RÈçÕÙ\8aP\11\94"Gõ6».ì\ 2Hý'Z©ëBb\9b\ 6*$ì\81\92\92o\9b\9b\82Y\eäÂHå\7f*óì£^í¶8ë\92ä\89k"FÛXÃ\vA.TÅ×[\82Yc¤¡±Qo³êÃ5t\93Y>f£Ç^±@­fC6¤J\86\99ÖÚ\82\SPá\93Ae\88Þ{\ 2\15Åí<&Xæ\9cjXÇ\83\ 38&uGÐÕÜ\ 1¤Úl¤j®\8aÉ'Â\85),«¹,¼¥¸án\ 4Âg$°\e-6<Ù©@Ð\89_©K/±ùwlçÛ~\92ñV Ê2)c\ 4\8eg,4dñ¶üÙð\83\98ì\9c$ÊÊî\97.:m\96o\17VÐO\1av1\1feo\82Ê\88 éØë³%\bPðÇnM\89~~Íý·ª;¾®\90\95ÊÏ\92°\v\1a\86%\ 5Ù­³a\19\82ÕHãr%=X1¢Ã²ØÚx±©6 e(¾°¯ ¤¯cÙê\9bå\1a\93\1aRZÚU\12     &ð\1eÑ®µ¹{\8a\81\85QJ\9dÙ¨«á\13¾\92\80\ 3åä\93\ 5¾~k\99fÓk"Ũ\1d¸´x\93æÉLÙj»Ýcj²¿,X\97àÄò£\93\9dC¢æ\92\17YH·ê\9a²\bï\88!"Ùê«àâ\91S Ü^:òró5ö\ e,çz\95X ª%ct°¡\99U%LÖ`T!¼ríþã~ZÚÒIù´   ³hà°ßm.XÐ_THÜ´JãÔa\95*{ip¥\1asîÉiÐ#k¡µkgÎÑÝźÄgt9d\19ÆÝÔ¡\94î»i´'$\8eAÓe46ä\12\97og4  c\923*i\11ÏØ\94ÉbÕcl3:Ñ3\e\rù\97\9cis6Û±m\ 5\9eÓ×[I8ÏÓSf4qÈÍÕàsö¼i´9\1d¸8ãkSÈT\8am\ 3kMÈ]dÄF×\8d\12Y8DVÖ {6¼mïT«mÅpÛr&\9bj}\aÞ¯\9bRp\88Ào\8ev¨UÍUÖ [ú|ßR)\12ú±$qQG$ND¿ãN±,r9Ruq7>\89¹"×\1fSþtçp'hq\e÷éQ\a\\91»\ 3yν\18û\ 5¢{N\17(\8d\e¾×¢C2¼{ò¶ÛnG\18\7f\90_\elÇëÆòFÒ&Äw\81of$\89¸åÖâCrû\83N&êOÝR¬¯Ä\93ÎF\1d\85\fÛ.°;\e\84®7\1ceDç×#J7=\89NX\e\92\89\8bº2\85omÔ\8c\9bWl \93\8b+°æò\94\8cÖaJ>}Ø-JÚH\87\12\8b
+       j\12ØS\88Ë8Âm´\7f\8dIp¢vÉ\13ÔãCú:\8eé$£«½UÄ\ 6\98Û\8aK\10\94¥½4\9by\16²Ãí/\96¢;Õ b.-\98ĸü÷\94¯Þd\ 5lt9\92\9b#Éf°[XÜÂ\95\8cv!\aÖ a­£\9aãÎs¢\9abÜ¢\81!#
+Õð£{5"6à\94ÄÕ\ 2qÆ£Ù\1ayÙ¬ZÄÉ\v\80«
+ZÅ\14[s)|T¥xÄvÔ\eu\b)KU¯q×Û¢abVC¤Ú\86(#|#T\15ú«äÄ"È\8dÓ(\14]"Ç\8b5\18`Ù%²)RQhÇ\1c\ fS% \1dp:ÉZ\85øc\90J\9a¸£y\ 552\9aÙå\9b],È©ÖÜ\82yba\8dIe\91±\8eXΪ ²¼VPÌtUÕ%µÙ©r ]º\a\voLÿ\13b\85+s¯êíÒdÅ/7G=¾ä§[¬Q\bØæ²U#Ôæ\19Uáò¥\84¨&X\90ºÝªÄ:ä4\94\88\98Ät\1coÖêØ£Â\96bx¤\1d\aETàr\83\18¾×Dì~¢úG\8d\8aô\82£Çï®H³ØeºØìr¤GìnµSèÃ:â\937ÌÚÂèÝÚ{\1e\94·\1a\81©0ؠ¥ª¸¢VZ\93\ eñìÂ\86ÞiHë\84Á&\vÆÀLâB\1dZY\95\18Ø\1fÂØQuC4¢\8a(\98Râ6ßv
+ì¾\81\87Ó\9c\8d\80´\81ö­M\95[ØâÃá\9aÒ¢8»nù%ÙB&ÕÚÑ&w!ØéY\88\9e\8c\ 2)*\15hãØ\9eÃ!ba"\vª\95ØQjÂ\17\1dÈ#kx¡lÆz\19¹ð\83FåEÏjפˡ[^Â?\15     åe\8a\82\ 3éÖÖôz¡æÌ\92\84c´á9\1c\7fcâ×ßÃ%bÞâ¹ò\8dºì~¢ÄÝ\1eÙm¶\82\8a\84âb[Ó·\1dØ\1eª\HâÁ§i·8lï\ 1Ǥ\8f(>Þ\81ĦÐÒ_\80\82ZcÔ\8aÐØ\1f«\19"\80Âw\91\8fÉ    \80¢ÆöN"¹ÚÂ)\ 2\8d2É¿#(äQ¤Â×Þ¢Ø\ey!¸\lT\9e\14\9bo\ 2ësA\9aÓõ¼ÆÒÁ¹\94\9f\1f\v×]»\1c\99\98¡ê3Sã\1d\80\82\8fI\9fWb9Òµª¦ñAÆã×\9f*×¢»XÚR\81)"Æt¤o!=ôTÕOÅB(´òÊím\ 2\ eRPÛ"ta¢®¡»\90%Tt\94ã\17t\90÷gïB³.µÜ ¢\82TË0Ê\15ÕØ\89\9c\99äãFzªU\1dRÁ³¡\96\8bdÚâQ-\8b·Llâ\94\91\88B[Ô\96\92Y
+Pâ·\ 4ÎIVj¡í­Õÿ\93Wd'*n5\ 4ª ®Ûm¸Û
\ No newline at end of file
diff --git a/sounds/vm-savedto.gsm b/sounds/vm-savedto.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..00e96ca
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-savedto.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-savefolder.gsm b/sounds/vm-savefolder.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..dbc9d07
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-savefolder.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-savemessage.gsm b/sounds/vm-savemessage.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7d06542
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-savemessage.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-tocancel.gsm b/sounds/vm-tocancel.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..a53289a
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-tocancel.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-toforward.gsm b/sounds/vm-toforward.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..627d52e
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-toforward.gsm differ
diff --git a/sounds/vm-undelete.gsm b/sounds/vm-undelete.gsm
new file mode 100755 (executable)
index 0000000..7496f06
Binary files /dev/null and b/sounds/vm-undelete.gsm differ