LDAP schema updates
[asterisk/asterisk.git] / contrib / scripts / asterisk.ldap-schema
2008-07-05 Tilghman LesherLDAP schema updates
2008-05-07 Tilghman LesherUpdate typos in description fields
2008-01-22 Tilghman LesherAdd res_config_ldap for realtime LDAP engine.