chan_dahdi.c: Flush the DAHDI write buffer after starting DTMF.