Tweak test_hashtab_thrash test to allow the critical threads to execute.